Sayı : 4862
17.10.2019
21.10.2019 Ziyaretçi
Bugün 2955
Toplam 6976452

2015 Anaç Koyun ? Keçi Desteklemeleri Başlıyor

2015-08-20 08:38:00

2015 yılı anaç koyun keçi desteklemelerinde başvurular 1 Eylül-27 Kasım 2015 tarihleri arasında birliklere yapılacak.

Artvin İl Müdürlüğü Resmi web sayfasından yapılan duyuruda Artvin İli koyun ve keçi yetiştiricilerinin 2015 yılı Anaç Koyun Keçi Desteklemesinden yararlanabilmeleri için güncel hayvan varlığı listesi ile birlikte 01.09.2015 - 27.11.2015 tarihleri arasında Artvin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Tarım Bakanlığı 2015 yılı anaç koyun keçi destekleme çalışmaları 8.4.2015 tarih ve 29320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (2015/7495) ve 12.5.2015 tarih ve 29353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Uygulama Esasları Tebliği (2015/17) kapsamında yürütülecek.

 

Konuyla ilgili derlediğimiz bilgilere göre Koyun Keçi Kayıt Sistemindeki (KKKS) bilgiler 2015 yılı desteklemeleri için esas alınacağından yetiştiricilerin işletme ve hayvan bilgilerini (ölen, satılan, kesilen, satın alınan vb.) bu sistemde doğru olarak güncellenmeleri gerekmekte.

 

Yetiştiriciler 2015 yılı destekleme başvurularını 1 Eylül – 27 Kasım 2015 tarihleri arasında il birliklerine yapacaklardır. Ancak önceki yıllarda birliklerce başvuru kayıtları yaklaşık üç aylık müracaat döneminin son günlerinde gerçekleştirmeye çalıştıkları görülmüştür. Bu durum evrak ve sitem yoğunluğu oluşturduğundan hatalı işlem yapılmasına neden olmaktadır. Söz konusu müracaat işlemlerini belirtilen takvim süresine yaymaları yetiştirici mağduriyetlerinin azaltacaktır.

 

Birlikler müracaat listelerindeki üye ve hayvanlarına ait bilgileri titizlikle incelemeleri, müracaatı yapılmamış veya eksik yapılmış yetiştiricinin olmamasına dikkat etmeleri gerekmektedir. KKBS ‘nde güncel işletme ve/veya hayvanları görülmeyen yetiştiricilere mevzuat gereği destekleme ödemesi yapılması söz konusu değildir. Destekleme Takviminde yapılacak müracaat, askı, itiraz ve kesin icmal işlemleri KKKS ’nin 27 Kasım 2015 tarihli yedeğe alınmış bilgi ve veriler esas alınarak yapılacaktır.

Meraya hayvan sevklerinde hayvanların sahiplik bilgisi değişikliği yapılmayacaktır. Sevk raporu tanzim eden personelin ve yetiştiricilerin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

 

29353 Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinin 12 maddesi kapsamında ki Anaç Koyun – Keçi Desteklemeleri detaylar ise şöyle:

 

Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılırlar.

 

Müracaat Yeri, Şekli Ve Zamanı

 

a) Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de işletme ve hayvan bilgilerinin güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının kulak numaraları listesi bulunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 1.9.2015 - 27.11.2015 tarihleri arasında üyesi olduğu birliğe verir.

Birlikler, üyelerinin dilekçeleri ekindeki hayvan listesi ve işletme bilgilerinin kontrolünü 27/11/2015 tarihine kadar KKKS ve KKBS’de yapar, hatalı veya eksik kayıtların olması durumunda il/ilçe müdürlüklerine bildirerek, KKKS’de gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlar ve üyeleri adına destekleme başvurusunda bulunur.

İl/ilçe müdürlükleri yetiştiricilerin güncelleme için başvurmaları durumunda işletmelere ait hayvan listelerini vermeden önce KKKS’de işletme ve hayvan bilgilerinin (kişi ve işletmenin aktif/pasif durumu, vergi no, T.C. kimlik numarası vb.) doğruluğunu kontrol eder ve yanlışlık varsa düzeltir.

Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 1/9/2015-27/11/2015 tarihleri arasında yetiştiricilerin kişi, işletme ve hayvan bilgilerinin müracaatıyla uyumlu olup olmadığını KKKS ve KKBS’den kontrol ederek KKKS’den KKBS’ye kişi bilgilerini aktarır, üyelerinin başvurusunda belirttiği hayvan sayısını KKBS’ye kaydeder.

Birlikler, KKKS’den KKBS’ye aktarılmış olan 27/11/2015 tarihli verilere göre; 16/1/2016 tarihine kadar yetiştiricilerinin işletmesinde görülen hayvanları başvuru listesine aktarır, KKBS’den üyelerinin isim, hayvan sayısı ve küpe numaralarını içeren listeyi alarak dilekçe ekinde, CD/DVD ortamında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

Farklı illerde işletmeleri ve hayvanları olan yetiştiriciler, (göçer hayvancılık yapanlar hariç) işletmelerinin bulunduğu il birliği aracılığıyla her işletme için ayrı ayrı müracaat eder.

 

Müracaatta İl-İlçe Müdürlüklerince İstenecek Belgeler

 

Yetiştirici birlikleri üyeleri adına hazırladıkları ve ekinde KKBS’deki bilgilerin (isim, hayvan sayıları ve küpe numaraları listesi) kayıtlı olduğu CD/DVD olan dilekçe.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği üyeliğine kabul belgesi.

 

Desteklenecek anaç koyun-keçilerde aranacak şartlar;

Anaç koyun-keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmaz.

Anaç koyun-keçiler 1/9/2014 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmalıdır.

 

İcmallerin hazırlanması öncesinde il/ilçe müdürlüklerince yapılacak işlemler;

 İşletme ve hayvanlara ait bilgilerin kayıt sistemlerinden kontrollerini ve işletmelerdeki hayvan tespitlerini kulak küpelerini dikkate alarak yapar.

Destekleme ödemesi anaç koyun-keçinin 27.11.2015 tarihinde KKKS ve KKBS’de aynı işletmede kayıtlı olması şartıyla işletme sahibine yapılır. Hayvanların 27.11.2015 tarihi sonrasında il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede olması zorunludur.

16.1.2016 tarihinden sonra yapılan il içi nakillerde, destekleme müracaatı yapılan il/ilçeden çıkış esnasındaki nakil belgesinin il/ilçe müdürlüklerince onaylanması halinde nakil belgesi, il dışı nakillerde ise il/ilçe müdürlüklerince düzenlenen veteriner sağlık raporu yerinde tespit olarak kabul edilir.

İşletme tespitleri tamamlandıktan sonra, KKBS’de yetiştirici adına kayıtlı işletmede görülen hayvanları icmal listelerine aktarır, listeler yayınlanmadan önce gerekli kontrolleri yapar.

Birlikler tarafından il/ilçe müdürlüklerine teslim edilmiş olan müracaat listesinde bulunmayan yetiştiriciler desteklemeden faydalandırılmaz.

 

Destekleme ödemesine esas çalışmalar;

Bu Tebliğ’de yer alan şartlar doğrultusunda hazırlanan icmal-1 (askı listesi), il/ilçe müdürlükleri tarafından kontrol edilerek on gün süreyle askıya çıkarılır, itirazlar değerlendirilir.

Askı başlangıç tarihi tatil gününe rastlarsa takip eden iş günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati ilçe müdürlüğü ile birlik temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanır.

 

İtiraz Etme Ve İtirazların Değerlendirilmesi

 

Askı süresinde icmal-1 için yapılan itirazları, sürenin bitiminden itibaren en geç on gün içerisinde il/ilçe müdürlükleri değerlendirir. Bu süre içerisinde KKBS’ye aktarılmış ancak icmal-1’e aktarılmamış hayvanların destekleme ve tebliğ şartlarını taşıması halinde değerlendirme yapılır.

Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan hâller hariç bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

Desteklemeler; desteklenecek hayvan sayısı, yetiştiricinin müracaatında beyan etmiş olduğu sayıdan fazla olmamak şartıyla il/ilçe müdürlüklerince yapılan tespitteki hayvan sayısı esas alınarak yapılır.

 

İcmallerin Gönderilmesi

a) KKBS’den alınan listeler icmal-2 şeklinde düzenlenip beş gün içinde ilçe müdürlüklerince onaylanır ve il müdürlüğüne gönderilir. Bu işlemler merkez ilçelerde il müdürlüklerince yapılır.

b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2’ler, il müdürlükleri tarafından yedi gün içinde KKBS’den kontrol edilip icmal-3 şeklinde düzenlenerek onaylanır ve yedi gün içinde de ödemeye esas olmak üzere HAYGEM’e gönderilir.

 

Göçer Yetiştiricilerle İlgili Destekleme İşlemleri

Göçer yetiştiriciler; il içi nakillerinde nakil belgesiyle, il dışı nakillerinde ise veteriner sağlık raporu ile hayvanların bulunduğu yerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederek hayvan tespitlerini yaptırtırlar.

Tespiti yapan il/ilçe müdürlüğü, hazırlanan tespit tutanaklarını işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderir.

İşletmelerin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlükleri ise kendilerine gönderilen tespit tutanaklarını dikkate alarak desteklemeyle ilgili işlemleri yapar.

İl dışı nakillerde veteriner sağlık raporu ile nakledilmeyen yetiştiricilerin hayvan tespitleri yapılmaz.

Göçer yetiştiriciler, işletmenin kayıtlı olduğu ildeki il birliği dışındaki birliklere müracaat edemezler. Bu yetiştiricilerin destekleme müracaatları kayıtlı oldukları birlik vasıtasıyla yapılır.

Göçer yetiştiricilerin, 27.11.2015 tarihi ve öncesinde meralara yapılan sevk işlemlerinde KKKS’de hayvan sahibinin değişmesi halinde desteklemeden yararlandırılmaz.

(10) Diğer hususlar;

Desteklemeye esas bilgilerde KKKS kayıtları esas olup, bu sistemde hayvan ve işletme bilgilerinin güncellenmesinden (ölüm, kesim, satış vs.) ve kayıtlarının doğruluğunun takibinden yetiştirici sorumludur. 27/11/2015 tarihinden sonra KKKS’ye kaydedilen veya güncellenen işletme ve hayvanlar desteklemeden faydalandırılmaz.

Destekleme ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru olarak KKBS’ye aktarılmasından birlikler sorumludur.

Belgelerin düzenlenmesi, ilgili yerlere zamanında iletilmesi ve veri girişlerinin vaktinde yapılmasından görevli kişiler ve kuruluşlar sorumludur.

Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM’ce belirlenir.

Desteklemede kullanılacak başvuru dilekçeleri, birlik başvuru listeleri ve icmal listeleri KKBS üzerinden yayınlanır.

Çanakkale ili Gökçeada ilçesinde serbest küçükbaş hayvancılık yapılması nedeniyle hayvan tespitleri ve icmal çalışmaları ile ilgili takvim HAYGEM’ce ayrıca belirlenir.

 

Ç.P.


Bu haber 2860 defa okundu.

Kaynak : Ç.P
Yazdır

Warning: Unknown(): write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/usr/hosts2/domains/alkangazetes665/www.alkangazetesi.com/tmp) in Unknown on line 0