AÇÜ?den Yatay Geçiş Açıklaması

2021-02-17 16:42:40

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından  başvuru ve değerlendirme takvimine ilişkin yapılan açıklamada; "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmeliklerine uygun olarak 2020-2021 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında eşdeğer önlisans programlarına yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilerle ilgili koşullar ve diğer hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

GEÇİŞLERE AİT GENEL İLKELER

1) Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 2) Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci Öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. 3) Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarında başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. 4) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması gerekir. Kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar Ek Madde-1 (merkezi yerleştirme puanı ile geçiş) kapsamında başvuru yapabilirler. Sınavsız ikinci üniversite kapsamında açık öğretim programlarına kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapamaz. 5) Önlisans diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, online olarak sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. 6) Başvuran adaylar arasındaki seçme ve yerleştirme, geçişin yapılacağı programın kontenjanı dâhilinde ve başvuran öğrencilerin başarı derecelerine göre yapılır. En başarılı öğrenciden başlanılarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir. Başarı sıralaması genel not ortalamasına göre yapılır. Genel not ortalamasının eşit olması halinde merkezi yerleştirme puanı daha yüksek olana öncelik tanınır.

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞLER

1) Kurum içi yatay geçişler; meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversite içinde yer alan diğer meslek yüksekokulları bünyesindeki eşdeğer düzeydeki diploma programları arasında ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılabilir. 2) Kurum içi yatay geçiş yapan öğrencilerin, önceden almış oldukları derslerin harf notları, geçiş yaptığı programdaki eşdeğer dersler için geçerli sayılır ve bu notlar ortalamaya katılır. Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş 08.02.2021 12.02.2021 15.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 22.02.2021 26.02.2021 01.03.2021 03.03.2021 3) ÖSYM sınavı ile yerleşen öğrencilerin kurum içi yatay geçiş işlemlerinde ÖSYM sınav sonuçları dikkate alınır, başkaca ulusal veya uluslararası diploma notu veya sınav sonuçları yerleştirmeye esas alınmaz. KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞLER 1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar dâhilinde yapılır. 2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (2,29) olması şarttır. 3) İkinci maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar 11.02.2020 tarihinde başlayacak olan Ek Madde-1 (Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş) kapsamında başvuru yapabilirler. 4) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu eşdeğer dersler notlu muaf yapılır ve muaf olduğu derslerin notu not ortalamasına katılır.

YURT DIŞINDAN YATAY GEÇİŞ

 1) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın önlisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması şartı aranır. Ancak ÖSYS kılavuzunda bulunan yurtdışındaki üniversitelerden başvuracaklardan istenmeyecektir. 2) Öğrencinin yurt dışındaki kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans diploma programına eşdeğerliği ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenir. 3) Kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere kadar genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (2,29) olması şartı aranır. 4) Yurt dışından yatay geçiş için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

ORTAK HÜKÜMLER

 1) Bir Yükseköğretim Kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanlar ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuru yapamazlar. 2) Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, online başvuru sisteminde yayınlanacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarını online başvuru sistemine giriş yaparak öğreneceklerdir. Online başvuru sisteminde ilan edilen sonuç yatay geçiş ile kayıt hakkı kazananlara tebliğ edilmiş sayılır. 3) Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır. 4) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 5) Öğrencilerin yatay geçiş başvurularını, online olarak yatay geçiş başvuru takvimine göre başvuru tarihlerinde yapmalarına,

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Yatay geçiş için aşağıda yazılı belgeler ile birlikte online başvuru yapılacaktır. 1) Not belgesi (Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmi belge. 2) Öğrenci Belgesi (E-Devlet üzerinden alınan güncel tarihli belgelerde geçerlidir) 3) %10’a giren öğrenciler için %10’a girdiğini gösteren belge. (II. öğretimler için) 4) Yurt dışındaki üniversitenin YÖK tarafından tanındığına dair belge. (Yurtdışı yatay geçiş başvurusu yapan adaylardan istenecektir.) Başvuru için yukarıda istenilen belgelerden eksik olması durumunda başvurular ilgili kurul/komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

 BAŞVURU YERİ

Başvurular online olarak yatay geçiş başvuru sistemi üzerinden yapılacaktır. Üniversiteye gelerek Şahsen veya posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecektir.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

Her bir diploma programı için ilan edilen kontenjan sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek olup; ağırlıklı not ortalamasının eşit olması halinde ÖSYM yerleşme puanı yüksek olana öncelik verilecektir. Sonuçlar başvuru sonuç ilan tarihinde online başvuru sistemi üzerinden açıklanacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında web sayfası aracılığı ile yerleşen aday listeleri açıklanmayacaktır. YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ VE İSTENEN BELGELER

Başvuru sonuçları ilan edildikten sonra yerleşen adayların kayıtları online başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Online kayıt işlemi sonrası aşağıda istenen belgelerin kayıt olunan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna posta, e-posta yolu ile veya şahsen en geç online kayıt tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içinde teslim edilmesi zorunludur. Aksi takdirde online kayıt işlemi ve kayıt hakkı iptal edilecektir. Kayıt İçin İstenilen Belgeler: 1) Ders içerikleri (Başvuru transkriptinde yer alan derslerin ders içerikleri öğrencinin kayıtlı olduğu Üniversitenin Ders Bilgi Paketinde güncel olarak yer alıyor ise ders içeriği istenilmemektedir. Ders Bilgi Paketinde ders içerikleri yer almıyor ise ders içeriklerinin çıktısı veya onaylı fotokopisinin teslim edilmesi gerekmektedir.) 2) Disiplin cezası alıp almadığını gösteren belge. 3) %10’a giren öğrenciler için %10’a girdiğini gösteren belge (halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenimine devam etmiş olan II. öğretim öğrencileri için). 4) Adayın kayıtlı olduğu Üniversiteden alacağı Yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge. Yatay geçiş yapmasına engel bir durum olmadığını gösteren belgeyi teslim etmeyen adayların kayıtları hiçbir şekilde yapılmayacak olup tüm kayıt hakları iptal edilecektir.

İLİŞİK KESME İŞLEMİ

 Yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler kayıt hakkı kazanıncaya kadar halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenime devam edeceklerdir. Kayıt hakkı kazanan öğrenci halen kayıtlı olduğu üniversiteden herhangi bir ilişik kesme işlemi yapmayacaktır. İlişik kesme işlemi Üniversitemize kayıt olduktan sonra üniversiteler arasındaki resmi yazışma ile yapılacaktır.

İNTİBAK

 Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencilerin muafiyet işlemi ve intibak ettirileceği yıl/yarıyıl, kayıtlı olduğu yükseköğretim programında geçirdiği süre ve başarılı olduğu derslere göre kesin kayıt işlemi sonrası belirlenir” ifadelerine yer verildi.


Bu haber 2975 defa okundu.
Kaynak :